Sheva in Scrabble Dictionary

What does sheva mean? Is sheva a Scrabble word?

How many points in Scrabble is sheva worth? sheva how many points in Words With Friends? What does sheva mean? Get all these answers on this page.

Scrabble® and Words with Friends® points for sheva

See how to calculate how many points for sheva.

Is sheva a Scrabble word?

Yes. The word sheva is a Scrabble US word. The word sheva is worth 11 points in Scrabble:

S1H4E1V4A1

Is sheva a Scrabble UK word?

Yes. The word sheva is a Scrabble UK word and has 11 points:

S1H4E1V4A1

Is sheva a Words With Friends word?

The word sheva is NOT a Words With Friends word.

Our tools

Valid words made from Sheva

You can make 34 words from 'sheva' in our Scrabble US and Canada dictionary.


5 letters words from 'sheva'

HAVES 11SHAVE 11
SHEVA 11 

4 letters words from 'sheva'

AVES 7HAES 7
HAVE 10SAVE 7
SHEA 7VAES 7
VASE 7 

3 letters words from 'sheva'

AHS 6ASH 6
AVE 6EAS 3
EHS 6HAE 6
HAS 6HES 6
SAE 3SAV 6
SEA 3SHA 6
SHE 6VAE 6
VAS 6 

2 letters words from 'sheva'

AE 2AH 5
AS 2EA 2
EH 5ES 2
HA 5HE 5
SH 5 

All 5 letters words made out of sheva

sheva hseva sehva eshva hesva ehsva shvea hsvea svhea vshea hvsea vhsea sevha esvha sveha vseha evsha vesha hevsa ehvsa hvesa vhesa evhsa vehsa sheav hseav sehav eshav hesav ehsav shaev hsaev sahev ashev hasev ahsev seahv esahv saehv asehv eashv aeshv heasv ehasv haesv ahesv eahsv aehsv shvae hsvae svhae vshae hvsae vhsae shave hsave sahve ashve hasve ahsve svahe vsahe savhe asvhe vashe avshe hvase vhase havse ahvse vahse avhse sevah esvah sveah vseah evsah vesah seavh esavh saevh asevh easvh aesvh svaeh vsaeh saveh asveh vaseh avseh evash veash eavsh aevsh vaesh avesh hevas ehvas hveas vheas evhas vehas heavs ehavs haevs ahevs eahvs aehvs hvaes vhaes haves ahves vahes avhes evahs veahs eavhs aevhs vaehs avehs

Note: these 'words' (valid or invalid) are all the permutations of the word sheva. These words are obtained by scrambling the letters in sheva.

Definitions and meaning of sheva

sheva

Noun

sheva (plural shevas)

  1. Alternative form of shva (Hebrew vowel sign)

Anagrams

  • haves, shave

Source: wiktionary.org
  • SHEUGH, (Scots) to plant temporarily.
    (source: Collins Scrabble Dictionary)