Tahrs in Scrabble Dictionary

Lookup Word Points and Definitions

What does tahrs mean? Is tahrs a Scrabble word?

How many points in Scrabble is tahrs worth? tahrs how many points in Words With Friends? What does tahrs mean? Get all these answers on this page.

Scrabble® and Words with Friends® points for tahrs

See how to calculate how many points for tahrs.

Is tahrs a Scrabble word?

Yes. The word tahrs is a Scrabble US word. The word tahrs is worth 8 points in Scrabble:

T1A1H4R1S1

Is tahrs a Scrabble UK word?

Yes. The word tahrs is a Scrabble UK word and has 8 points:

T1A1H4R1S1

Is tahrs a Words With Friends word?

Yes. The word tahrs is a Words With Friends word. The word tahrs is worth 7 points in Words With Friends (WWF):

T1A1H3R1S1

Our tools

Valid words made from Tahrs

You can make 43 words from 'tahrs' in our Scrabble US and Canada dictionary.


5 letters words from 'tahrs'

HARTS 8RATHS 8
TAHRS 8THARS 8
TRASH 8 

4 letters words from 'tahrs'

ARTS 4HART 7
HAST 7HATS 7
RAHS 7RASH 7
RAST 4RATH 7
RATS 4SHAT 7
STAR 4TAHR 7
TARS 4TASH 7
THAR 7TSAR 4

3 letters words from 'tahrs'

AHS 6ARS 3
ART 3ASH 6
HAS 6HAT 6
RAH 6RAS 3
RAT 3SAR 3
SAT 3SHA 6
TAR 3TAS 3

2 letters words from 'tahrs'

AH 5AR 2
AS 2AT 2
HA 5SH 5
ST 2TA 2

All 5 letters words made out of tahrs

tahrs athrs thars htars ahtrs hatrs tarhs atrhs trahs rtahs arths raths thras htras trhas rthas hrtas rhtas ahrts harts arhts rahts hrats rhats tahsr athsr thasr htasr ahtsr hatsr tashr atshr tsahr stahr asthr sathr thsar htsar tshar sthar hstar shtar ahstr hastr ashtr sahtr hsatr shatr tarsh atrsh trash rtash artsh ratsh tasrh atsrh tsarh starh astrh satrh trsah rtsah tsrah strah rstah srtah arsth rasth asrth sarth rsath srath thrsa htrsa trhsa rthsa hrtsa rhtsa thsra htsra tshra sthra hstra shtra trsha rtsha tsrha strha rstha srtha hrsta rhsta hsrta shrta rshta srhta ahrst harst arhst rahst hrast rhast ahsrt hasrt ashrt sahrt hsart shart arsht rasht asrht sarht rsaht sraht hrsat rhsat hsrat shrat rshat srhat

Note: these 'words' (valid or invalid) are all the permutations of the word tahrs. These words are obtained by scrambling the letters in tahrs.

Definitions and meaning of tahrs

tahrs

Noun

tahrs

  1. plural of tahr

Anagrams

  • Arths, HARTs, Stahr, harts, raths, shart, thars, trash

Source: wiktionary.org