Tushy in Scrabble Dictionary

Lookup Word Points and Definitions

What does tushy mean? Is tushy a Scrabble word?

How many points in Scrabble is tushy worth? tushy how many points in Words With Friends? What does tushy mean? Get all these answers on this page.

Scrabble® and Words with Friends® points for tushy

See how to calculate how many points for tushy.

Is tushy a Scrabble word?

Yes. The word tushy is a Scrabble US word. The word tushy is worth 11 points in Scrabble:

T1U1S1H4Y4

Is tushy a Scrabble UK word?

Yes. The word tushy is a Scrabble UK word and has 11 points:

T1U1S1H4Y4

Is tushy a Words With Friends word?

Yes. The word tushy is a Words With Friends word. The word tushy is worth 10 points in Words With Friends (WWF):

T1U2S1H3Y3

Our tools

Valid words made from Tushy

You can make 17 words from 'tushy' in our Scrabble US and Canada dictionary.


5 letters words from 'tushy'

TUSHY 11 

4 letters words from 'tushy'

HUTS 7SHUT 7
THUS 7TUSH 7

3 letters words from 'tushy'

HUT 6SHY 9
STY 6THY 9
UTS 3YUS 6

2 letters words from 'tushy'

SH 5ST 2
UH 5US 2
UT 2YU 5

All 5 letters words made out of tushy

tushy utshy tsuhy stuhy usthy suthy tuhsy uthsy thusy htusy uhtsy hutsy tshuy sthuy thsuy htsuy shtuy hstuy ushty suhty uhsty husty shuty hsuty tusyh utsyh tsuyh stuyh ustyh sutyh tuysh utysh tyush ytush uytsh yutsh tsyuh styuh tysuh ytsuh sytuh ystuh usyth suyth uysth yusth syuth ysuth tuhys uthys thuys htuys uhtys hutys tuyhs utyhs tyuhs ytuhs uyths yuths thyus htyus tyhus ythus hytus yhtus uhyts huyts uyhts yuhts hyuts yhuts tshyu sthyu thsyu htsyu shtyu hstyu tsyhu styhu tyshu ytshu sythu ysthu thysu htysu tyhsu ythsu hytsu yhtsu shytu hsytu syhtu yshtu hystu yhstu ushyt suhyt uhsyt husyt shuyt hsuyt usyht suyht uysht yusht syuht ysuht uhyst huyst uyhst yuhst hyust yhust shyut hsyut syhut yshut hysut yhsut

Note: these 'words' (valid or invalid) are all the permutations of the word tushy. These words are obtained by scrambling the letters in tushy.

Definitions and meaning of tushy

tushy

Pronunciation

  • Rhymes: -ʊʃi

Noun

tushy (plural tushies)

  1. Alternative form of tushie

Source: wiktionary.org
  • TUSHKAR, a turf-spade.
    (source: Collins Scrabble Dictionary)