Thars in Scrabble Dictionary

What does thars mean? Is thars a Scrabble word?

How many points in Scrabble is thars worth? thars how many points in Words With Friends? What does thars mean? Get all these answers on this page.

Scrabble® and Words with Friends® points for thars

See how to calculate how many points for thars.

Is thars a Scrabble word?

Yes. The word thars is a Scrabble US word. The word thars is worth 8 points in Scrabble:

T1H4A1R1S1

Is thars a Scrabble UK word?

Yes. The word thars is a Scrabble UK word and has 8 points:

T1H4A1R1S1

Is thars a Words With Friends word?

The word thars is NOT a Words With Friends word.

Our tools

Valid words made from Thars

You can make 43 words from 'thars' in our Scrabble US and Canada dictionary.


5 letters words from 'thars'

HARTS 8RATHS 8
TAHRS 8THARS 8
TRASH 8 

4 letters words from 'thars'

ARTS 4HART 7
HAST 7HATS 7
RAHS 7RASH 7
RAST 4RATH 7
RATS 4SHAT 7
STAR 4TAHR 7
TARS 4TASH 7
THAR 7TSAR 4

3 letters words from 'thars'

AHS 6ARS 3
ART 3ASH 6
HAS 6HAT 6
RAH 6RAS 3
RAT 3SAR 3
SAT 3SHA 6
TAR 3TAS 3

2 letters words from 'thars'

AH 5AR 2
AS 2AT 2
HA 5SH 5
ST 2TA 2

All 5 letters words made out of thars

thars htars tahrs athrs hatrs ahtrs thras htras trhas rthas hrtas rhtas tarhs atrhs trahs rtahs arths raths harts ahrts hrats rhats arhts rahts thasr htasr tahsr athsr hatsr ahtsr thsar htsar tshar sthar hstar shtar tashr atshr tsahr stahr asthr sathr hastr ahstr hsatr shatr ashtr sahtr thrsa htrsa trhsa rthsa hrtsa rhtsa thsra htsra tshra sthra hstra shtra trsha rtsha tsrha strha rstha srtha hrsta rhsta hsrta shrta rshta srhta tarsh atrsh trash rtash artsh ratsh tasrh atsrh tsarh starh astrh satrh trsah rtsah tsrah strah rstah srtah arsth rasth asrth sarth rsath srath harst ahrst hrast rhast arhst rahst hasrt ahsrt hsart shart ashrt sahrt hrsat rhsat hsrat shrat rshat srhat arsht rasht asrht sarht rsaht sraht

Note: these 'words' (valid or invalid) are all the permutations of the word thars. These words are obtained by scrambling the letters in thars.

Definitions and meaning of thars

thars

Noun

thars

  1. plural of thar

Anagrams

  • Arths, HARTs, Stahr, harts, raths, shart, tahrs, trash

Source: wiktionary.org
  • THARBOROUGH, (Shakespeare) a mispronunciation of thirdborough.
    (source: Collins Scrabble Dictionary)